ИСТОРИЈАТ

Први писани трагови о постојању комуналног предузеа у Белој Цркви воде нас до датума 1.3.1950. године када је основана Установа за одржавање чистоће „Комуналац“. Увођење система водоснабдевања је отпочело 1. Октобра 1977. године, када је приређена свечаност почетка радова на изградњи регионалног водовода. Радови су завршени 1980. године, када је систем пуштен у рад. Комунална радна организација постаје 02.03.1981. године, а КРО „1.Мај“ 28.08.1984. године. ДЈСКП „1. Мај“ је регистрован 06.03.1990. године а престао је да постоји 10.09.1998. године када су регистровањем три фирме: ЈП Белоцрквански водовод и канализација Бела Црква, ЈКП Белоцрквански комуналац Бела Црква и ДОО Мала Привреда.

Неке зачетке обављања појединачних комуналних послова могли бисмо наћи и раније у историји Беле Цркве. Историја белоцркванских гробаља сеже од периода непосредно након ослобађања Баната од Турака. Форма организације која се бави гробљима, помиње се од 20. октобра 1879. године, када је донет први Стaтут „Болесничко-потпорног друштва за организовање сахрана“ у Белој Цркви. Такође током 19. века, у граду је деловало више Завода за сахрањивање који су биле приватне фирме. „Парковно друштво“ или „Друштво за улепшавање паркова“ основано је 31. јануара 1875. године. Циљ овог друштва је био да негује, одржава и обнавља цветне површине у граду, да образује нове пешачке стазе за шетњу и да допринесе свеопштем улепшавању околине. У првој години постојања друшта, уређиване су најпрометније улице: Главна, Шилерова, Алеја Нера, Гетеова, Железнички парк. Уређен је и Градски парк са постављених 20 клупа. Друштво је осим садње цвећа и бриге о зеленим површинама, засађивало стабла (саднице) које су добијали најчешће на поклон из различитих делова Европе. Ово друштво је континуирано постојало до почетка Другог светског рата.

На основу Уговора о припајању, ЈКП Белоцрквански комуналац Бела Црква припојено је ЈП Дирекција за изградњу Беле Црква и по том основу обавља и послове управљања путевима и ПИО Караш - Нера на територији општине Бела Црква.

ЈАТП Бела Црква основано је 28.11.2003. године, а основна делатност му је била градски и приградски превоз путника.

Прво предузеће за експлоатацију језера „Језеро“, основано је 1956. године, а настављач његовог круга послова је фирма ДЈУП Белоцркванска језера Бела Црква основана 15.11.1994. године. Друштвено јавно услужно предузећe Белоцркванска језера Бела Црква је први пут уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД.42955/2005 од 05.09.2006. године. Оно је првобитно основано са циљем трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника и пружања комуналних услуга везаних за простор Белоцркванских језера на територији Општине Бела Црква. Делатност Предузећа првенствено се односила на обезбеђивање услова за одржавање и уређење свих површина на белоцркванским језерима и управљање воденим површинама и приобалним простором језера.

Одлуком о статусној промени припајања Скупштине општине Бела Црква од 30.09.2021. године као оснивача ДЈУП и Уговором о статусној промени припајања ДЈУП Белоцркванска језера припојена су три јавна комунална предузећа, и то: Јавно комунално предузеће Белоцрквански комуналац Бела Црква, Јавно предузеће Белоцрквански водовод и канализација Бела Црква, и Јавно аутотранспортно предузеће Бела Црква из Беле Цркве.

Спровођењем процеса статусне промене припајања решењем Агенције за привредне регистре бр. 110584/2021 од 10.01.2022. године, ДЈУП Белоцркванска језера Бела Црква постају носилац свих активности из области комуналних услуга а посебно:

 • обезбеђивања услова за одржање и уређење свих површина на белоцркванским језерима на територији општине Бела Црква;
 • управљања комуналним отпадом на територији општине Бела Црква
 • водоснабдевање и одвођење отпадних вода;
 • градског и приградског превоза путника;
 • управљања гробљима и сахрањивањем;
 • погребна делатност;
 • управљања јавним паркиралиштима;
 • управљања пијацама;
 • одржавања улица и путева;
 • одржавања чистоће на површинама јавне намене;
 • одржавања јавних зелених површина;
 • димничарских услуге;
 • делатности зоохигијене
 • Управљање заштићеним природним добром ПИО Караш-Нера

Предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису Законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно Статутом.

Предузеће обавља делатности капиталом оснивача, Општине Бела Црква која је у власништву 100% капитала Предузећа.

Органи управљања у Предузећу су:

 • Надзорни одбор
 • Директор

На основу члана 6. став 3. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон), Предузеће је разврстано у мала правна лица.