Предузеће је организовано по службама – организационим деловима полазећи од врсте послова и потреба да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, и то:

У складу са Законом о Јавним предузећима органи управљања су Надзорни одбор и Директор предузећа. Функцију директора Предузећа врши Мирослав Ступар, дипломирани економиста. Надзорни одбор се састоји од 3 члана, председник Надзорног одбора је Гизика Недељковић, а чланови Николина Пејчиновић и Шиман Ировић из реда запослених.

ДАРКО БОГОСАВЉЕВИЋ, дипломирани инжењер индустријског менаџмента.

ГИЗИКА НЕДЕЉКОВИЋ, дипломирани правник – председник Надзорног одбора

Гизика Недељковић, рођена Хорти, рођена је 08.01.1976 године у Вршцу. Основну школу Жарко Зрењанин и Гимназију Јован Цвијић, завршила је у Белој Цркви са одличним успехом. Факултетско образовање стиче у Београду на Правном факултету 2001. године. Прво радно искуство стиче у ЈКП Белоцрквански комуналац Бела Црква, касније, 2002. године постаје Тужилачки приправник у ОЈТ у Белој Цркви. Маја 2005 године полаже Правосудни испит у Новом Саду. Након тога заснива стални радни однос у Специјалној болници за плућне болести др. Будислав Бабић на пословима и радним задацима секретара установе, начелника за економско-финансијске, техничке и друге сличне послове. У току 2014 године,на универзитету у Београду- Факултет организационих наука, стиче стручно образовање у делу управљања трошковима и финансијско извештавање у здравству из области здравственог менаџмента. Оспособљена је да самостално заступа правно лице - установу, доноси нацрте, правилнике и друге акте у сагласности са законом и подзаконским актима , учествује у анализама и даје мишљења на седницама Управног и Надзорног одбора. За свој рад и самосталност у одлучивању, добија сертификате, похвале и разне препоруке. Тренутно је распоређена на пословима и радним задацима помоћника директора за немедицинске послове у Специјалној болници за плућне болести др. Будислав Бабић у Белој Цркви. Удата, мајка двоје деце.

НИКОЛИНА ПЕЈЧИНОВИЋ, дипломирани правник – члан Надзорног одбора

Николина Пејчиновић, рођена 14.04.1989. године у Босни и Херцеговини. Основну школу завршила је у Белој Цркви 2004. године, Хемијско-медицинску школу у Вршцу завршила је 2008. године. Правни факултет Интернационалног унуверзитета у Новом Пазару завршава 2015. године и стиче звање дипломирани правник. Од 2018. до августа 2021. године запослена као секретар у Основној школи „Жарко Зрењанин“ Бела Црква. Од септембра 2021. године запослена у Општинској управи Бела Црква као саветник на радном месту управљање људским ресурсима и борачко-инвалидске заштите. Удата, мајка двоје деце.

ШИМАН ИРОВИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја, члан Надзорног одбора из реда запослених

Шиман Ировић рођен је 08.06.1975. године. Дипломирао је на Саобраћајном факултету у Београду и стекао звање Дипломирани инжењер саобраћаја. У својој радној каријери радио је као просветни радник у настави руског језика, техничког образовања и информатике, обављао је функцију Председника Скупштине Општине Бела Црква, био је на функцији Директора Дирекције за изградњу општине Бела Црква, радио је као Референт на одржавању саобраћајница у ЈКП Белоцрквански комуналац Бела Црква, обављао је функцију директора ЈКП Белоцквански комуналац Бела Црква. Тренутно је распоређен на пословима одржавања у ЂУП Белоцркванска језера Бела Црква. Ожењен је, отац троје деце.