Обавља делатности од општег интереса у шта спада: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, врши димничарске услуге и управља пијацом и гробљима у складу са Законом и одлукама којим се уређују ове комуналне делатности.

Служба комуналних послова у свом саставу има следећа одељења:

 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

  Услугом изношења смећа обухваћено је око 6.247 домаћинстава-породичних стамбених зграда у приватном власништву и станова у стамбеним зградама, (3106 у Белој Цркви и 2208 у осталим насељеним местима), као и 281 привредни субјект-сва предузећа, установе, спортски објекти, самосталне трговинске, занатске, угоститељске и друге радње, једном речју обухваћени су сви продуценти отпадних материја на подручју општине Бела Црква.

  Свакодневно се прикупи, утовари, транспортује и депонује просечно 16,73 т растреситог комуналног отпада. За одлагање отпада користе се контејнери запремине од V=1,1м3, 5м3, класичне стандардизоване канте и друге ненаменске посуде, које могу да послуже за ову сврху. На територији вршења услуга, тренутно је распоређено 40 контејнера V=1,1м3, 3 контејнера V=1,3 m3 , 29 контејнера 5m3 и 19 рециклажних контејнера за ПЕТ-амбалажу.Предузеће у саставу свог возног парка има следећа возила:

  • 2 аутосмећара за вршење услуга изношења смећа;
  • 2 аутоподизача за изношење смећа;
  • 1 ауточистилице за чишћење;
  • 1 булдозер ТГ 80;
  • 3 трактора са одговарајућом ситном механизацијом,
  • 1 балир преса
 • ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА;

  Одржавање јавних и зелених површина у Белој Цркви, викенд и у камп насељима на Градском и Врачевгајском језеру, комплекса на Три крста , излетишта Сига и стазе према Нери- обухвата поред редовног чишћења , прикупљања и одвожења смећа и подизање, одржавање и реконструисање травњака, паркова, зелених и рекреативних површина; садња дрвореда и расаде цвећа, кошење травњака, орезивање дрвореда и живе ограде; уклањање дивљих депонија; Поред наведеног косе се и зелене површине у осталим насељеним местима –паркови, простор око зграда основних школа, око игралишта, стадиона, цркава и гробаља. Укупна површина за чишћење и кошење износи 224.349 м2.

  Одељење одржавања чистоће и зеленила бави се и пословима управљања заштићеним подручјем. Заштићено подручје „Kараш – Нера“ налази се у јужном Банату и састоји се од три просторне целине: „Kараш“, „Нера“ и „Мали песак“. Просторна целина „Kараш“ обухвата део велике мртваје Kараша код Kајтасова, настале прокопавањем канала ДТД. „Нера“ обухвата цео ток истоимене реке у Србији, „Мали песак“ обухвата травна пешчарска и степска станишта дуж леве обале Kараша, од Гребенца до Банатске Паланке, као и мртваје Kараша са леве стране канала ДТД, које се просторно надовезују на Мали песак.

  Од укупних 1541,27 хектара, под режимом заштите II (другог) степена је 984,36 хектара, док се под режимом заштите III (трећег) степена налази 556,92 хектара. Заштићено подручје је II категорије - заштићено подручје покрајинског значаја, односно великог значаја. Ушће Нере у Дунав је део Рамсарског подручја „Лабудово окно“, уписаног у регистар међународно значајних влажних подручја 01.05.2006. године. У оквиру већег комплекса под именом „Делиблатска пешчара“, Мали песак и меандри Караша, уписани су у регистар међународно значајних станишта птица (Импортант Бирд Ареа, ИБА - 016СЕР).

  Основне вредности чине очувани напуштени меандри Караша и речна станишта Нере, пешчаре и степе, која су приоритет за заштиту у средњој Европи, као и најупадљивији предео динског рељефа у Србији. Река Нера представља еколошки коридор од међународног значаја, која тече дуж границе Србије и Румуније, повезујући Карпате и Панонску низију.

  Подручје оивичено доњим токовима река Караш и Нера одликује разноврсни предео равничарских меандара, бујичних река брдског карактера, спрудова и приобалних шума, пешчарских пашњака и дина. У одсеченим меандрима Караша сачувана је изворност доњег тока некадашње реке обрасле подводном, плутајућом и приобалном вегетацијом и настањене ретким животињским врстама.

  Нера је јединствена река у Војводини, по планинском карактеру који „доноси“ са Карпата, те припадајућем особеном живом свету. Оивичен овим двема рекама, налази се Мали песак, чинећи јединствен контраст сувих пешчара и бистрих бујичних вода.

  Док је на Делиблатској пешчари екстензивно пашарење замрло крајем ХХ века, овде се у континуитету одвија од памтивека. Услед тога Мали песак није обрастао инвазивним жбуњем и дрвећем, па је овде дински рељеф највидљивији.

  Карта 1: Географски положај заштићеног подручја „Караш-Нера“ у односу на важне еколошке целине и заштићена подручја у окружењу.

  Карта 2: Панорамска карта општина Бела Црква и ПИО Караш - Нера

  www.piokarasnera.rs

 • ОДЕЉЕЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

  Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја). Услугом је редовно обухваћено 3106 домаћинстава и 281 правно лице по позиву.

 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

  Старо католичко гробље са јеврејским и мађарским војним гробљем заузима површину 37.908 м2 са капелом. Само мали део површине је активно гробље, а остало се сматра спомен гробљем. Најстарији споменици датирају из прве половине деветнаестог века.

  Православно гробље простире се на 46.804 м2 и има 33 регистрована гробна поља-парцеле.

  На делу старог гробља не постоје плански издефинисана и уређена гробна поља – парцеле, а у осталом има 9 парцела са 2.800 гробних места и сводница. У оквиру овог дела формирано је руско гробље са посебним делом на коме су сахрањени руски кадети и са спомеником генералу Врангелу. Старо гробље датира из друге половине деветнаестог века.

  На простору новог гробља изграђен је објекат капеле и има 24 парцеле са 1353 гробнице и гробних местима.

  Просечан годишњи број сахрана у последње три године је 166.

 • ОДЕЉЕЊЕ ПИЈАЦА

  Управљање АГРИКО пијацом и пружања услуга на њој. Пијаца АГРИКО је саграђена у оквиру ИПА пројекта прекограничне сарадње са Румунијом и простире се на 1949 м2. У наткривеном делу има 61 тезга, у затвореном 40, холу 33 тезге. У делу продаје меса и млечних производа има 18 витрина и расхладне коморе. Сви делови пијаца, тезге и витрине као и санитарни чворови се свакодневно одржавају.

  Поред објекта пијаце одржавају се и чисте јавне површине око зграде.

 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ И ОДРЖАВАЊЕ

  У оквиру Одељења превоза и одржавања врши се превоз ученика основних и средњих школа на територији наше Општине. Такође у склопу Одељења врши се и превоз путника у туристичке сврхе на територији Србије и иностранства,као и локални туристички превоз туриста туристичким возићем. Одељење превоза и одржавања се бави одржавањем возног парка, радних и прикључних машина које су у власништву Предузећа. Поред одржавања возила обављамо радове на одржавању и кошењу путног појаса на локалним саобраћајницама, радове одржавања каналске мреже у насељеним местима, радове на уклањању дивљих депонија, такође вршимо надзор над извођењем радова на одржавању локалних саобраћајница, радова зимског одржавања путева, радова на одржавању јавне расвете, радова на одржавању светлосне саобраћајне сигнализације. Поред редовних послова, такође поступамо по добијеним налозима и решењима Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове општине Бела Црква.

 • ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАМПОМ

  У оквиру Одељења за управљање кампом функционишу два ауто кампа и то:

  • Ауто камп Белоцркванска језера и,
  • Ауто камп “Релаx”

  Ауто камп - одмориште Белоцркванска језера налази се на обали Главног градског језера, на самом улазу у Белу Цркву из правца Београда, удаљен 96 км од Београда, близу румунске границе и реке Дунав. Простире се на 2 ха површине, са 90 смештајних јединица. Опремљен је са два санитарна блока са топлом и хладном водом, wц кабинама, електричном енергијом, наткривеним просторима за одмор, продавницом, спортским теренима, као и малом плажом и шеталиштем око језера са столетним дрвећем платана, врбе и зимзеленог растиња. У близини су велика плажа, скакаоница, ресторани са топлим јелима, маркети.

  Ауто – камп - одмориште „Релаx“ налази се у непосредној близини Беле Цркве, југозападно од самог места, на обали Врачевгајског језера, поред саобраћајнице Врачев Гај - Бела Црква односно на релацији Београд - Бела Црква - Румунија. Kамп на Врачевгајском језеру идеалан је за одмор и рекреацију јер је погодан и за породице са децом. У кампу се налази и пошљунчана плажа, а сам Kамп је у сенци дрвећа. Kапацитет Kампа је 100 камп приколица, 50 места за шаторе и 20-ак места за кампер возила са прикључком за електричну енергију. Kамп је опремљен са неколико санитарних чворова, туш кабинама и просторима за прање посуђа. Цео камп је покривен бесплатним интернетом и сви га могу користити, како гости тако и њихови посетиоци.