У Служби за рачуноводствене, правне и опште послове обављају се послови билансирања, финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, материјалног књиговодства, робног књиговодства, израда рачуноводствених извештаја које је Предузеће у обавези да достави државним органима, обрачун и евиденција плата, боловања, ауторских и других хонорара, плаћање свих обавеза добављачима и држави.

Служба врши и административно - правне и имовинско - правне послове, правне послове из подручја радних односа, израду уговора, израду нацрта општих аката, одлука и решења, послове јавних набавки, даје правне савете из подручја делатности Предузећа.